Betingelser for OPSTART

Følgende gælder, hvis du modtager støtte til dit projekt.

Ændringer i projektet:

Støtten må kun anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. For eksempel væsentlige ændringer i:

• nordiske deltagerlande
• samarbejdspartnere
• projektperiode

Du skal også kontakte fonden, hvis du vil overdrage det formelle ansvar for projektet til andre.

Udbetaling af støtte:

Samtidig med, du får et positivt svar fra os, sætter vi gang i overførsel af penge til din konto. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 8 bankdage, før
pengene er på din konto.

Projektets resultater og slutrapport:

Senest 1 måned efter din OPSTART er afsluttet, skal du redegøre for resultaterne og fremtidsudsigterne samt økonomien i dit projekt i et skema, som du downloader på siden
"Hvis du får støtte". I skemaet skal du også med din bindende underskrift erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du
indtastede i ansøgningen

Krav om tilbagebetaling

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten
tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af
projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Stikprøvekontrol

Fonden udvælger hvert år et antal OPSTART-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

Kreditering af Nordisk Kulturfond

Du skal kreditere Nordisk Kulturfond og benytte fondens logo i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af jeres projekt. På fondens hjemmeside kan du hente logo og læse mere om, hvordan du krediterer.